މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)202-A/1/2021/97) އިއުލާނާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

މިއޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް  ކޮށްފައިވާ  ނަންބަރު  (IUL)202-A/1/2021/97   (26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021) އިއުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ހަވާލާދީފައިވާ އިއުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ސަޕޯރޓިން ކޯ އެލަވަންސް އަކީ 900 ރުފިޔާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

11 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ