މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ 02 އިޢުލާނު ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާން

 

މިއޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު(IUL)202-A/1/2021/15  (16 ފެބްރުވަރީ 2021) އިޢުލާނާއި ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)202-A/1/2021/16  (16 ފެބްރުވަރީ 2021) އިއުލާނު ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

11 އޮކްޓޮބަރު 2021

11 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ