ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ، މުލީއާގެ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުގައި ހުރި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާ ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 10 އޮކްޓޫބަރު 2021 11:21 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ
މުލީއާގެ – މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                (IUL)RRG-HR/RRG/2021/1                                                                                                                                                    

 

މިއޮފީހުގައި ހުރި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާ ގުޅޭ


އިޢުލާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގޭގައި ހުރި ދުވަސްވެ ބާވެ، ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. މި ނީލަމާގުޅޭ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   

  1. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު: ދުވަހު ނީލަމުގައި
  2. ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން: ރަންޖެހިކޮށި ( ގަލޮޅު އިރާއީ ބުކްޝޮޕް ކަންމަތި )
  3. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި: 20 އޮކްޓޫބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 09:30 ގައި
  4. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނެ ފޯން ނަންބަރު: 7781938

މި އިޢުލާނާއެކު ނީލަމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުން އެދި، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

10 އޮކްޓޫބަރ 2021

10 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ