މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ.ގާދިއްފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަޝްރޫޢަށް އިންޖިނިއަރިންގް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކުރުމަށް:

ތ.ގާދިއްފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަޝްރޫޢަށް އިންޖިނިއަރިންގް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ނަންބަރ MTCC-PD/IU/2021/0416 (16 ސެޕްޓެމްބަރު 2021) ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

06 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ