މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވައިގެ ބަނދަރު އަދި މަގުތައް ޑިޒައިންކުރުމަށް އިންޖިނިއަރިންގް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކުރުމަށް:

ވައިގެ ބަނދަރު އަދި މަގުތައް ޑިޒައިންކުރުމަށް އިންޖިނިއަރިންގް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ނަންބަރ MTCC-PD/IU/2021/0290 (30 މޭ 2021) ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

06 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ