މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޖުތިމާއީ މަރްކަޒް އެތެރެއާއި ބޭރު ނޮޅާ ސާފްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މި އިދާރާއިންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ބޭރު ނޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

         ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:15 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު 19 އޮކްޓޯބަރ 2021  ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 13:15 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.މާޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ބައްދަލްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ، ފަރާތްތަކުން ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބަދަލްގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުށްވާނަމަ އެކަން ބަޔާކޮށް ސިޓީ އަކާއި އެކު ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތް ތަކުން އައިޑީކާރޑް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިލިޔުންތަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

05 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ