ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އެވެ. އަދި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ. ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. މި އިޢުލާން މި ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

04 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ