މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

17 ފެބުރުވަރީ 2014 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4 އަދި ޖީ.އެސް 3 ) މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރި މި ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 167-F/1/2014/5  އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ފުރުޞަތު ހުލުވައިލެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

22 ޝަޢުބާން 1435

25 ޖޫން 2014
ހޯދާ