ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހަށް ވާޓިކަލް ބްލައިންޑްސް އަދި ބްލައިންޑްސް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 (IUL)196-C/1/2021/61 :ނަންބަރު                                                  

                                  އިޢުލާން

މިއޮފީހަށް ވާޓިކަލް ބްލައިންޑްސް އަދި ބްލައިންޑްސް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 2021 އޮކްޓޫބަރު 12 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު، ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު:

ކުންފުނީގެ ނަން:

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:

މާޤާމް:

އީމެއިލް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް [email protected]   އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، މެއިލް މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ.

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން: 2021 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއޮފީހުގައެވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 

                                26 ޞަފަރު 1443

03 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ