ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ޗާޕުރުކުން

މިއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 2022 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ކަލަންޑަރު ޗާޕުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، މިއޮތޯރިޓީން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2021

11:00 (ހެނދުނު)

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

(މއ. ކަނޑުބަލާގެ، ބުރުޒުމަގު / މާލެ)

ބީލަން ހުށަހެޅުން

18 އޮކްޓޫބަރު 2021

11:00 (ހެނދުނު)

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

(މއ. ކަނޑުބަލާގެ، ބުރުޒުމަގު / މާލެ)

  •  18 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
  • ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3328282 އަށް ގުޅުއްވުން، ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

03 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ