މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް ގަތުން.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީ އަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް، ޕްރިންޓަރ އަދި ސްކޭނަރު ގަންނަން  ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • 20 ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް (އައި ސެވެން)
  • 19 ސްކޭނާރ (އޭފޯރ)
  • 14 ޕްރިންޓަރ
  • 01 ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން

               ވީމާ،  މިތަކެތި  ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވުމަށް  އެދިލައްވާ  ފަރާތްތަކުން 2021 އޮކްޓޯބަރު 12 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                އަދި ދަންނަވަމެވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރު 2021

                                                03 ރަބީޢުލްއޫލާ 1443 

03 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ