ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް (އިސްލާޙްކޮށް) އާއްމުކުރުން

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓް(އިސްލާޙްކޮށް) އާއްމުކުރުން

 

މިސްކޫލުން އިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްގެ އިންޓަރވިއު މަރުހަލާ ނިންމާ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2  ޝީޓް) އިސްލާޙްކޮށް މި އިއުލާން އާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

 

#

މަޤާމް

އިއުލާން ނަމްބަރ

މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޙް

އިއުލާންކުރި ތާރީޙް

1

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ

IUL)GS-120/GS-120/2021/11)

17 އޯގަސްޓް 2021

10 އޯގަސްޓް 2021

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ 6580330 އަށެވެ.

 

 

 

29 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ