އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރާއި ޝްރެޑަރ ހޯދުމަށް

     ނަންބަރު:(IUL)32-A2-PR/1/2021/28

 

އިޢުލާން

 

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރާއި ޝްރެޑަރ ހޯދުމަށް

 

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރާއި 02 ޝްރެޑަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު www.agoffice.gov.mv އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 11 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް / ވެލާނާގެ 06 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

22 ޞަފަރު    1443

 

29 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ