މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

            ނަންބަރ 99 (IUL) 202-M/1/2021/  

 

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 09 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P5825A-04-05-N  ބައްތެލި
  2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P2943B-04-10-Q  ލާންޗް
  3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P1275B-02-07-B  ލާންޗް

 

           19 ޞަފަރު   1443

           28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 

 

 

 

 

 

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

28 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ