ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމްތިޙާން ބޭއްވުމަށް ހޯލު ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

     

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

(IUL)120-D/1 /2021/62

   

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަންބަރު:

120-D/LG/2021/NCS08

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

އިމްތިޙާން ބޭއްވުމަށް ހޯލު ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  1.      މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ބާއްވާ އިމްތިޙާނުތައް ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ހޯލެއް/ހޯލުތަކެއް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  2.      މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
  3.      މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ން 2021 އޮކްޓޯބަރ 04 ގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް "ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމު"ގެ ލިންކު:   https://forms.gle/p2sNZfirW4adXTro6   މެދުވެރިކޮށް "ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.                        
  4.      ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  5.      މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 އޮކްޓޯބަރ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިޢުލާނުގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  6.      ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 އޮކްޓޯބަ 04 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައިމި ޑިޕާޓްމަންޓް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހ، އަސްރަފީވިލާ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ. 
  7.      މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  8.      މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު [email protected] mv މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަދި، ލޮޖިސްޓިކްސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް

          ހ. އަސްރަފީވިލާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަޖީދީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  4003956 /4003999 އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

         20 ޞަފަރު   1443

         27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 

27 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ