ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
04 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

(IUL)196-C/1/2021/58 ނަންބަރު                                                  

                                 އިޢުލާން

މިއޮފީހަށް 04 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)196-C/1/2021/52 (02 ސެޕްޓެންބަރު 2021) އިއުލާން އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                               15 ޞަފަރު 1443

 

 

21 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ