ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މަރާމާތް ކުރުމާއި ގުޅޭ

            ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް:

  1. ކޯޓުގެ ކުޑަދޮރުސެޓުތަކުގައި ގްރިލްޖެހުން
  2. ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުން
  3. ސްޓޮކް ރޫމްގެ ފެންލައިޓްތަށް ބަދަލުކުރުން
  4. ފުރާޅުގެ ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުން

             ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 ސެޕްޓެމްބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:30 އަށް މި ކޯޓަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ