މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މަނަދޫގައި އުފެދޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ނައްތާލަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ނަމްބަރ: (IUL)294-C/294/2021/57

އިޢުލާން

ނ. މަނަދޫގައި އުފެދޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ނައްތާލަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

       ނ. މަނަދޫގައި އުފެދޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި މިކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ނައްތާލަދޭނެ ފަރާތެއް

ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

       ވީމާ، މިއަދުން ފެށިގެން 26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ހަމައަށް މަޢުލޫމާތު

ކަރުދާހާއި އަގުފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން

28 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

       މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރ 2021

16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ