އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ