ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ-2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ނިމިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ 2 ޝީޓް ޢާންމުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުްތަކުން މިއޭ 2 ޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ެ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .[email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ

14 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ