މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮއްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެސިލިޓީގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

     ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:  PC-942021W-23

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ   

  1. ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮއްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެސިލިޓީގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
  2. މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 20ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މިއޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން (ވެލާނާގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ، މިމަސައްކަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. ބީލަން ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މިއޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް (ވެލާނާގެ 01 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެންނެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލާންތައް ހުންނަންވާނީ އެއްކަރުދާސްކޮށް، ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެސްޓޭޓް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް،

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން،

ވެލާނާގެ ބިލްޑިންގް، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން    : +960 3330436, +960 3330465

އީމެއިލް  : [email protected]

ކޮޕީ    : [email protected]

 

13 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ