ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ