އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ޤުރްއާން ޓީޗަރ)

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS159/IUL/2021/09 (22 އޮގަސްޓު 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ