ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް )

މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ (ILU)F13-HC/2021/05 ( 14 ޖޫން 2021 ) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް ) އާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ސެޕްޓެންބަރ 2021
08 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ