އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްލިނިކަލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު

15 އޮގަސްޓު 2021 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 92./2021/AEH(IUL) އާއި ގުޅިގެން ކްލިނިކަލް އެސިސްޓެންޓްގެ ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް  މި އިއުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ . މި  ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

06 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ