މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ޓެންޑަރ ނޯޓިސް ނަންބަރު: MGPL-I/ADM/2014/30

ޓެންޑަރ ނަން: 11 ކިލޯ އަދި 45 ކިލޯގެ ސިލިންޑަރު ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

ޓެންޑަރ ޝާއިޢުކުރި ތާރީޚު: 22 މޭ 2014.

މިކުންފުނިން އެލް.ޕީ.ޖީ ސިލިންޑާރސްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން 22 މޭ 2014 ގައި ކުރެވުނު ނަމްބަރު: MGPL-I/ADM/2014/30 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

26 ޖޫން 2014
ހޯދާ