މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

            ނަންބަރ 91 (IUL) 202-M/1/2021/  

 

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 16 ސެޕްމްބަރ 2021 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P5361B-01-06-S  ލާންޗް
  2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P6757A-02-03-E  ލާންޗް
  3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P9402A-02-09-A  ލާންޗް
  4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P7543A-04-06-U  ލާންޗް
  5. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P3280B-01-10-T  ބޮއްކުރާ
  6. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P9611A-06-07-M  ލާންޗް

 

           28 މުޙައްރަމް   1443

           05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 

05 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ