މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބްރިޖްގެ ދެފަރާތުގައި ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

            ސިނަމާލެބްރިޖްގެ ދެފަރާތުގައިޖަހާފައިވާ 04 ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ހަރުކުރާ ޕޯސްޓުގައި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި 05 މޭލު ދުރަށް އަލިފޮނުވާ 4 ބައްތި ގަނެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

      ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވަނަ ދުވަހު 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                އަދި ދަންނަވަމެވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

22 މުޙައްރަމް 1443

                      

01 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ