މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް އިދާގައި ހުރި ބައެއް ބައުތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއިބެހޭ

                މި އިދާރާގައިހުރި ގިނަދުވަސްވެ ބައުވެފައިވާތަކެތި ނީލަންކިޔުން 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ހުކުރު ދުވަހު

ހަވީރު 16:30 ގައި މި އިދާރާގެ ހޯލުގައިބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ . ވީމާ މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރި ވެލައްވާ

ފަރާތް ތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މި އިދާރާގެ ހޯލަށް ދުރުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ .

05

ފާރުގާބަހައްޓާ ގަޑި

20

ފްލޮޕީ

01

މޭޒް

01

ކެމެރާ ފިލްމު

03

ކެމެރާ

02

ފެންކަރު

01

ބައިސްކަލް ލައިޓް

01

އިސްކުރު ( މޫނުދޮންނަތަށީގެ )

01

ކޯޑްލެސް ފޯން

10

އަތްގަނޑުލީ ގޮނޑި

06

ވީޑިއޯ ފިލްމު

04

ގޮނޑި

05

ކެސެޓްރޯލް

02

ފެންކޫލަރ

18

ސީޑީ

03

މެގަފޯން

03

ޕްރިންޓަރ

61

ކޮމްޕްލީޓް

05

އިމަޖެންސީލައިޓް

02

ލޯގަނޑު

01

ފެކްސްމެޝިން

01

އެގްޒެގެޓިވް ޗެއަރ ( ހައިބެކް )

01

ކާޕެޓް ސާފްކުރާ މެޝިން

06

އެގްޒެގެޓިވް ޗެއަރ ( މީޑިއަމް )

9

ފަންކާ (ފާރުގަ ހަރުކުރާ)

02

ޑައުންލައިޓް

03

ސީލިންގ ފަންކާ

01

ވަގުތު ބަލާ ގަޑި

11

ލެޑްލައިޓް ( 23 ވޯޓް )

02

ބޮޑުދޮރު ދޮރުފަތާއިއެކު

03

އުދެލި

01

ކުޑަދޮރު

01

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި

05

ލައުޑް ސްޕީކަރ

03

ކޮމްޕިއުޓަރ ޗެއަރ

01

ރޭޑިއޯ

02

ފާޚާނާތަށި

01

މުސައްލަ

01

މޫނު ދޮންނަތަށި

03

ކަލްކިއުލޭޓަރ

04

އެމްޕްލީފަޔަރ

01

ވީޑިއޯސެންޓަރ

02

ވީ އެޗް އެފް ސެޓް

01

ފޫޓް ފީތާ

01

ޓައިޕްރޭޓަރ

01

ސްޕްރޭޔަ

26 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ