މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑީ. ބީ .އެސް. ޕާރސަލް ލޮކަރު (ޕިކްޕޯސްޓް ލޮކަރު) ގަތުން

އިޢުލާން

 

ޑީ. ބީ .އެސް. ޕާރސަލް ލޮކަރު (ޕިކްޕޯސްޓް ލޮކަރު) ގަތުން

           

           މި އޮތޯރިޓީއަށް 03 (ތިނެއް) ޑީ. ބީ .އެސް. ޕާރސަލް ލޮކަރ ސިސްޓަމް (ޕިކްޕޯސްޓް ލޮކަރު) ގަންނަން ބޭނުންވެގެން 2021 ޖުލައި 07 ގައި ކުރެވުނު (IUL)202-A/1/2021/63 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ 03 (ތިނެއް) ޑީ. ބީ .އެސް. ޕާރސަލް ލޮކަރ ސިސްޓަމް (ޕިކްޕޯސްޓް ލޮކަރު) ސިސްޓަމް ގަނެ އަމިއްލަތަކެތީގައި ހަރުކޮށް ދެއްވުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ސެޕްޓެމްބަރު 08 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 10:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ މ.ޗަނބޭލީ ވިލާ (ކުރީގެ ސްޓަރސިނަމާ) 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

              24 މުޙައްރަމް 1443

             01 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

01 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ