މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އިދާރާ ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުން

22 ޖޫން 2014 އިންފެށިގެން ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އިދާރާ ހިނގަމުންދާނީ ފަޅުމަތީ މަގުގައި ހުންނަ " އެދުރުހިޔާ " ޢިމާރާތުގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

ވީމާ، ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މިދެންނެވި އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން އެ އިދާރާގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ. ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އިދާރާއާ ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކަކީ   3341232 / 3341192 / 3341193 / 3341227 އެވެ. ވެބްސައިޓް އެޑްރެހަކީ www.thauleemeefund.com.mv އެވެ.

                24 ޝަޢުބާން 1435

22 ޖޫން 2014
ހޯދާ