މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް

މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)202-A/1/2014/63 ( 17 ޖޫން 2014) ގެ އިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

1435 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ރަމަޟާންމަހާވިދިގެން އަންނަ ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަސް ނުވަތަ 6 ރޯދަ ނިމެންދެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުމާގުޅިގެން، އެދުވަސްތަކުގައި  މިއޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

  • ފައިސާއާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރުން.

    ހެނދުނު 10:15 ން މެންދުރު 12:00 އަށް

  • ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރުން.

    ހެނދުނު 10:15 ން މެންދުރު 14:00 އަށް

  • އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓު ހެދުން. 

    ރޭގަނޑު 21:15

  • ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަރވޭކުރުން.

    ހެނދުނު 10:30 ން މެންދުރު 14:00 އަށް

     ވީމާ، މިވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

             21 ޝަޢުބާން 1435

19 ޖޫން 2014
ހޯދާ