މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މަނަދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

އިޢުލާން

(IUL)294-D/294/2021/52 ނަމްބަރު: 

ނ. މަނަދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

               މިކައުންސިލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ނ.މަނަދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ

ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިންނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް 6560029

ނަމްބަރއަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މިއިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

             މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުން 06 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

މިއިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް

ދުރުވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަންބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ 15 މިނެޓް ކުރިން މިކައުންސިލަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ

 ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

             މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ