މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް

1435 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު މި އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • ފައިސާއާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރުން           

    ހެނދުނު 9:15 އިން މެންދުރު 11:00 އަށް

  • ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރުން

    ހެނދުނު 9:15 އިން މެންދުރު 13:00 އަށް

  • އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓު ހެދުން 

    ރޭގަނޑު 21:15

  • ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަރވޭކުރުން

    ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 13:00 އަށް

     ވީމާ، މިވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                19 ޝަޢުބާން 1435

17 ޖޫން 2014
ހޯދާ