ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް އާނމުކުރުން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރ  IUL)GS-30/GS-30/2021/14) އިއުލާން ގައިވާ ޓީޗަރ ޕްރީސްކޫލް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފާއިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އޭ 2 ޝީޓް )  އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 29 އޮގަސްޓް 2021 އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 އޮގަސްޓް 2021
29 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ