ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާނމުކުރުން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު (IUL)GS-30/GS-30/2021/13 އިއުލާން ގައިވާ ޓީޗަރ ޕްރީސްކޫލް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފާއިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އޭ 2 ޝީޓް )  އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 29 އޮގަސްޓް 2021 އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]dhatollschool.edu.mv އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 އޮގަސްޓް 2021
29 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ