ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓް އާއްމުކުރުން

 

މިސްކޫލުން އިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްގެ އިންޓަރވިއު މަރުހަލާ ނިންމާ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2  ޝީޓް) މި އިއުލާން އާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

 

#

މަޤާމް

އިއުލާން ނަމްބަރ

މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޙް

އިއުލާންކުރި ތާރީޙް

1

ސެން ޓީޗަރ(ވޭޖް)

IUL)GS-120/GS-120/2021/2)

18 އޯގަސްޓް 2021

11 އޯގަސްޓް 2021

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ 6580330 އަށެވެ.

 

 

26 އޯގަސްޓް 2021

26 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ