އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS159/IUL/2021/07 (12 އޮގަސްޓު 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 29 އޯގަސްޓް 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ