ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
(35,000 އާއި 5,000,000) ފެތޭ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (-/35،000 އާއި -/5،000،000) އަގަށް ފެތޭ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

 

23 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ