މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

       ނަންބަރު:    (IUL)202-M/1/2021/81

 

 

 

 އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދާދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ މި ސީ.ޑީ.ސީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު : 013727

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަމީލް / ސަންޝައިން ، ޅ.ހިންނަވަރު

 

            13 މުޙައްރަމް  1443

            23 އޮގަސްޓް  2021     

 

 

 

 

 

 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

23 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ