ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން މި އޮފީހުންކުރި ނަންބަރު (IUL)448-ASS/1/2013/12 (27 ފެބުރުވަރީ 2014) ގެ އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

17 ޝަޢުބާން 1435

15 ޖޫން 2014
ހޯދާ