ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މިސްކޫލުން އިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމް ތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ސީޓް މި އިއުލާން އާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

 

#

މަޤާމް

އިއުލާން ނަމްބަރ

މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޙް

އިއުލާންކުރި ތާރީޙް

1

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ

IUL)GS-120/GS-120/2021/11)

17 އޯގަސްޓް 2021

10 އޯގަސްޓް 2021

2

ސެން ޓީޗަރ

IUL)GS-120/GS-120/2021/12)

18 އޯގަސްޓް 2021

11 އޯގަސްޓް 2021

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6580330 އަށެވެ.

 

 

19 އޯގަސްޓް 2021

01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ