މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮޓޮމެޓިކް ކޮންވެޔަރ ބެލްޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން          

ކ. ތިލަފުށީގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ ގޭސް ޓާރމިނަލްގެ ފިލިން ހޯލްގައި، މިކުންފުނިން ދޭ ޑިޒައިނަކަށް އޮޓޮމެޓިކް ކޮންވެޔަރ ބެލްޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުން ވެގެން 05 މޭ 2014 ގައި ކުރެވުނު ނަމްބަރު: MGPL-I/ADM/2014/26  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

19 ޖޫން 2014
ހޯދާ