ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރުން

  ނަމްބަރ: (IUL)GS-30/GS-30/2021/16                                              il                                                  

                           އިޢުލާން    

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރުން

1.       މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކުރިން ކުރި އިއުލާން ނަމްބަރ(IUL)GS-30/GS-30/2021/10(12 ޖުލައި 2021) ގެ އިއުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އަލުން އެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

2.       އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަދަރުސާގެ މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2021 އޮގަސްޓް 16 އިން 2021 އޮގަސްޓް 23 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް މި މަދަރުސާގެ އީމެއިލްއަށް  [email protected] މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓް ކުރާއިރު، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ކުންފުނި/ފަރާތް : ،2.2- އީމެއިލް އެޑްރެސް: ، 2.3- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

3.       މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 އޮގަސްޓް 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

4.       މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ، 2021 އޯގަސްޓް 25 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާގައެވެ.

5.       މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 01 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30ގައި ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާގައެވެ.

6.       ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ބީލަން ފޮތް އީމެއިލުގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވައިދޭނެއެވެ.

7.       އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7983083

އީމެއިލް: [email protected]

1443 A 8

     16 އޮގަސްޓް 2021


 

16 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ