ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެން ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ސްކޫލުން 15 ޖުލައި 2021 ގައި ކުރި ނަންބަރު 12/2021/GS-30)IUL) އިޢުލާނުގައިވާ ސެންޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.  

މިޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުމަކާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7983083 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

11 އޮގަސްޓް 2021
11 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ