ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލިޔެކިޔުން ތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުން

މިއޮފީހަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން ތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަށް 22 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އަންގަމެވެ. 

  • ރަމަޟާން މަސްފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު (ހަފުތާގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ) 08:00 އިން 15:30 އަށް
  • ރަމަޟާން މަހުގައި              (ހަފުތާގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ) 09:00 އިން 13:00 އަށް   

                            18 ޝަޢުބާން 1435

16 ޖޫން 2014
ހޯދާ