މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުނަވަރު

އިޢުލާން

      

     މި ކުންފުނީގެ ހުނަވަރު ޕްރޮގާރާމްގެ ދަށުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ޒުވާނުންނަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ (ކޮންސްޓްރަކްޝަން) (30)

ރޭކްމެން (3)

ޕޭވަރ އޮޕަރޭޓަރ (4)

އަސްފަލްޓް ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޓަރ (3)

ޝަރުތު:

  • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން
  • ގްރޭޑް 09 ނިންމާފައިވުން ނުވަތަ
  • ޖިސީއީ އޯލެވެލް 02 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން
  • މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއެކު ސިއްޚަތު ރަގަޅު ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
  • ކޮންޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަންސްތަކަށް އަހުލުވެރިވުން.
  • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕޮލިސް ރިޕޯރޓެއް އޮތުން. (03 މަސް ހަމަނުވާ)
  • އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

އިނާޔަތް:

  • 5000.00ރ. (މަހަކު)

ވީމާ, މިމަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ އޮންލައިން ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 09 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ވެބްސައިޓް:  https://mtcc.mv/careers/

ފޯން: 3001100

ނޯޓް:

  •  ތަމްރީންކުރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ނަމަ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

                            

 

07 އޮގަސްޓް 2021

07 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ