އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޑިކަލް ލެބޯރެޓަރި ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް 2 މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް

01 ޖުލައި 2021 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 85./2021/AEH(IUL) އާއި ގުޅިގެން  މެޑިކަލް ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނީޝަން (އެމް.އެސް 2) ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

03 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ