އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ކްލިނިކަލް ނަރުހުންގެ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު

04 ޖުލައި 2021 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 86./2021/AEH(IUL) އާއި ގުޅިގެން ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް /  ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް / ކްލިނިކަލް ނަރސް ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް  މި އިއުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ . މި  ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

03 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ