ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ޢާއްމު ނޯޓިސް ބޯޑު ގާއިމްކުރުން

އިޢުލާނު

ސްކޫލް ޢާއްމު ނޯޓިސް ބޯޑު ގާއިމްކުރުން

 

 

   ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  • މިސްކޫލްގެ ޢާއްމު ނޯޓިސް ބޯޑު ގާއިމް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 01 އޯގަސްޓް 2021 ން 08 އޮގަސްޓް 2021 ށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 10 އޯގަސްޓް 2021 ވާ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 11 އޯގަސްޓް  2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 19 އޯގަސްޓް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

 

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
  • ފޯން:  6580330
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

22 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

01 އޯގަސްޓް 2021

                                     

01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ